Конкурс 2021г.: резултати

Фондацията за развитие на правни изследвания обявява, че Научната комисия реши да не публикува правни статии и да не присъжда парични награди във връзка с конкурса си на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“. Причините са недостатъчен брой получени статии, които да отговарят на изискванията за публикация или за парична награда. Предвид тези резултати, Фондацията работи с цел промяна на формата на конкурса и ще обяви в най-скоро време новия формат за тазгодишното издание на конкурса. Управителите на Фондацията биха искали най-искрено да благодарят на участниците в Научната комисия за поетия ангажимент.

Конкурс 2021г: удължаване на срока до 31 октомври

Както беше обявено на 14 май тази година, Фондация за развитие на правни изследвания в България („Фондацията„) организира конкурс на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“. Фондацията реши да удължи срока за участие до 31 октомври тази година. Участниците могат да предадат статиите си по е-мейл на следния адрес: konkurs2021@pravni-izsledvania.com. Фондацията след това разполага с три месеца (31 януари 2022г.), за да определи кои статии биха могли да бъдат публикувани и/или наградени. За повече информация спрямо условията за конкурса и участие в него, вижте тук. Напомняме, че авторите могат да разглеждат институти на…

Обява на Конкурс 2021: Предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли

Конкурс за правна разработка на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“ Представяне на Конкурса Фондация за развитие на правни изследвания в България има за цел развитието на правната наука чрез организиране на конкурси за правни изследвания с цел публикуване и парично възнаграждение за избрани статии. Първият конкурс на фондацията е за статии по темата „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“. Тема Авторите имат пълна свобода да разглеждат различни институти на правото, свързани с обявената по-горе тема, по свое усмотрение и съобразно познанията си в различните правни отрасли.…

Уводна статия: Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли

Фондацията за развитие на правни изследвания в България организира конкурс на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“. Целта ни е да допринесем на експертно ниво към вече богатия дебат в България, като авторите могат да разглеждат институти от един или повече отрасли, както и да правят сравнителноправни анализи спрямо правната уредба в други държави, доколкото те могат да бъдат интересни за българския опит. Увод. Корупцията е, най-общо казано, сделка между две лица, която има за цел да замени публичния ред с частен. Корупцията най-често се състои в това дадено лице да предложи нещо,…