Конкурс 2021г: удължаване на срока до 31 октомври

Както беше обявено на 14 май тази година, Фондация за развитие на правни изследвания в България („Фондацията„) организира конкурс на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“.

Фондацията реши да удължи срока за участие до 31 октомври тази година. Участниците могат да предадат статиите си по е-мейл на следния адрес: konkurs2021@pravni-izsledvania.com.

Фондацията след това разполага с три месеца (31 януари 2022г.), за да определи кои статии биха могли да бъдат публикувани и/или наградени.

За повече информация спрямо условията за конкурса и участие в него, вижте тук.

Напомняме, че авторите могат да разглеждат институти на един или повече отрасли, включително дружествено право (напр. закони за създаване и прилагане на процедури за борба срещу корупцията в частния сектор), частно право, наказателно право и/или административно право (включително деклариране на конфликт на интереси и/или закони относно лобистки организации).

Темата обхваща също така и въпроси за институционалната организация на българската държава (организация на прокуратурата или създаване на специализирани органи), при условие че се концентрират върху правните аспекти на въпроса, а не върху политическата актуалност.

Авторите са свободни да предоставят сравнителноправни анализи спрямо правната обстановка в други държави, доколкото те могат да бъдат релевантни за България.

Повече по различните начини да се разглежда темата може да се прочете в уводната статия, която е написана с цел да отвори дебата по темата.