Уводна статия: Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли

Фондацията за развитие на правни изследвания в България организира конкурс на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“. Целта ни е да допринесем на експертно ниво към вече богатия дебат в България, като авторите могат да разглеждат институти от един или повече отрасли, както и да правят сравнителноправни анализи спрямо правната уредба в други държави, доколкото те могат да бъдат интересни за българския опит.

  1. Увод.

Корупцията е, най-общо казано, сделка между две лица, която има за цел да замени публичния ред с частен. Корупцията най-често се състои в това дадено лице да предложи нещо, което има, но не бива да предлага, на лице, което иска, но не бива да го получава.

Исторически, корупцията се е разглеждала през призмата на наказателното право, което е създало редица състави на престъпления, свързани с корупция. Едновременно с това наказателното право не е единственият начин подобни сделки да бъдат санкционирани. Не на последно място, съществуват и редица мерки с цел предотвратяване на корупцията, както в публичния, така и в частния сектор

2. Санкция на корупцията

Първият начин да се разглежда корупцията е като общественоопасна практика, която да се санкционира чрез Наказателния кодекс,който окачествява определени действия като престъпления. Възможен подход за разработване на темата е да се разгледат престъпленията, които съществуват (включително и спрямо други държави), наказанията, които Наказателният кодекс позволява, както и съдебната практика.

Едновременно с това борбата срещу корупцията би могла да бъде разглеждана и през въпросите за институционалната рамка, включително относно компетентните органи за борба срещу корупцията, техният състав, правомощия и отчетност. Предвид членството на България в Европейския съюз се задава въпросът и за ролята на европейски институции в българския правен ред.

Не на последно място стои въпросът и за санкцията на корупционни практики чрез механизми от други правни отрасли. Темата например може да се разгледа и във връзка със законодателството за контрола на бюджета (особено предвид европейското законодателство за контрол на бюджета на ЕС).

3. Предотвратяване на корупцията

В публичния сектор въпросът за предотвратяване на корупцията може да се разгледа от административноправна гледна точка, включитено и за ефикасността на законите за организиране на обществени поръчки, за деклариране на имущество или за създаване на регулация за лобистки организации.

Едновременно с това превенцията на корупцията може също така да намери своето отражение и в частния сектор. Някои държави (като САЩ, Англия и Франция) налагат създаването на вътрешни процедури (приложими на ниво на дружеството или на ниво на група от такива), които да целят идентификацията и превенцията на корупционни практики в рамките на частноправния субект и създават механизми за вътрешен контрол и одит на практиките. Интересен е въпросът до каква степен подобно законодателство би било приложимо в България и как би могло да бъде адаптирано.

Темата засяга също така и регулираните сектори. Във финансовото или в застрахователното право съществува връзка между предотвратяването на корупцията и регулацията на конфликтите на интереси и на получаването на стимули (парични и непарични възнаграждения, които финансов посредник може да получи от трето лице за предлагането на услуги на даден клиент).

Впрочем, интересен е и въпросът дали някои от законите, приложими във финансовото право в тази област, не е възможно да бъдат пренесени и към други регулирани сектори.

Рядко засяган в българската литература е и проблемът за това как частниоправните субекти могат да гарантират имиджа си чрез въвеждане на гаранции срещу корупцията в договорното право, а също и дали и доколко могат да се търсят обезщетения от жертвите на корупция. Почти не е разглеждана е и темата за ограничаване на такава отговорност – дали, кога и доклко е възможно такова.

Разгледана по този начин, темата цели да повдигне дебата за предотвратяване и санкция на корупцията по възможно най-обширен начин, с цел да обогати българския обществен дебат от експертна гледна точка.

Корупцията е многоаспектно явление и изисква да бъде разгледана чрез повече от една призми.

„Фондация за развитие на правни изследвания в България“ желае да стимулира дискусията по този въпрос като организира конкурс за правни разработки на тази тема и предлага да публикува избрани разработки и да присъди парично възнаграждение за двете най-добри статии.

Условията за конкурса и участие в него могат да се намерят тук.

Андрей Георгиев

Рудолф Ефремов


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *