Обява на Конкурс 2021: Предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли

Конкурс за правна разработка на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“

Представяне на Конкурса

Фондация за развитие на правни изследвания в България има за цел развитието на правната наука чрез организиране на конкурси за правни изследвания с цел публикуване и парично възнаграждение за избрани статии.

Първият конкурс на фондацията е за статии по темата „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“.

Тема

Авторите имат пълна свобода да разглеждат различни институти на правото, свързани с обявената по-горе тема, по свое усмотрение и съобразно познанията си в различните правни отрасли.

Според желанието на авторите, статиите могат да разглеждат институти на един или повече отрасли, включително дружествено право (напр. закони за създаване и прилагане на процедури за борба срещу корупцията в частния сектор), частно право, наказателно право и/или административно право (включително деклариране на конфликт на интереси и/или закони относно лобистки организации).

Темата обхваща също така и въпроси за институционалната организация на българската държава (организация на прокуратурата или създаване на специализирани органи), при условие че се концентрират върху правните аспекти на въпроса, а не върху политическата актуалност.

Авторите са свободни да предоставят сравнителноправни анализи спрямо правната обстановка в други държави, доколкото те могат да бъдат релевантни за България.

Повече по различните начини да се разглежда темата може да се прочете в уводната статия, която е написана с цел да отвори дебата по темата.

Резултати от конкурса и награди

Отбрани правни статии, които получат одобрение от научната комисия на Фондацията, ще бъдат публикувани на уебсайта на Фондацията. При предаване на достатъчен брой статии в конкурса, които да са одобрени за публикуване, Фондацията също така ще издаде сборник с избраните правни статии чрез издателска къща.

Фондацията може също така да присъди следните парични награди:

 • 1,000лв. за първа награда на най-добра статия;
 • 400лв. за втора награда за най-добра статия.

Фондацията не гарантира публикуването на статии или присъждането на парични награди, включително ако нито една статия не отговаря на изискванията.

Изисквания за участие

Срокове. Участниците трябва да предадат статиите си до 31 октомври 2021г по е-мейл на следния адрес: konkurs2021@pravni-izsledvania.com.

Научната комисия на Фондацията след това разполага със срок от три месеца (31 януари 2022г.), за да определи кои статии биха могли да бъдат публикувани и/или наградени.

Изисквания спрямо авторите. Конкурсът е отворен за участие за юристи, които практикуват професията, или студенти по право, включително:

 • практикуващи юристи, включително адвокати, прокурори, съдии, следователи, юрисконсулти, нотариуси, съдебни изпълнители, съдии по випсванията;
 • преподаватели във висши учебни заведения,;
 • лица, практикуващи друга професия, които са завършили право;
 • студенти, които следват право.

Всеки автор трябва да предостави право на първа публикация на Фондацията на нейната страница в интернет и на хартия. Авторът може да избере да ползва псевдоним или да поиска анонимно публикуване, при условие че е предоставил истинското си име на Фондацията. Авторите запазват право на публикуване в други издания при условие, че правната статия не е публикувана до края на февруари 2022 г.

Изисквания спрямо статиите

Статиите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да бъдат оригинални статии, непубликувани в други издания до този момент;
 • да бъдат с практическа насоченост;
 • да бъдат не по-дълги от 20 страници формат А4, шрифт Times New Roman, кегел 12 пункта, полета на страницата – по 2,5 см от всяка страна, разредка 1,15.

Цитатите следва да са по възприет стандарт за цитиране по избор на автора. Няма формални изисквания за библиография на статиите.

Научна комисия

Съставът на научната комисия е:

 • Андрей Георгиев: съдия, трето гражданско отделение на Софийски районен съд, управител на Фондация за развитие на правни изследвания в България
 • Деян Драгиев: адвокат, специализира в областите на дружественото право, международното частно право, гражданския процес и арбитраж
 • Рудолф Ефремов: адвокат в парижката и нюйоркската адвокатски колегии, специализира в областта на банковото и финансовото право, управител на Фондация за развитие на правни изследвания в България
 • Ралица Илкова: доцент, преподавател по наказателно право (обща и особена части) и по криминология в Софийски университет „Свети Климент Охридски“
 • Стоян Ставру: доцент, доктор на науките в Българската академия на науките
 • Олег Темников: адвокат, специализира в областта на инвестиционното право, международно право, арбитраж, енергетиката и конкурентното право
 • Мирослава Тодорова: съдия, 29 състав на Наказателно отделение, 3 въззивен състав на Наказателно отделение на Софийски градски съд,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *